HARTS 綠色力量環島行工作崗位表 -  3 /2/ 2018 (星期六)
  功能 當值時間 CALLSIGN Lunch Box Pick up Qty
    -  KK062657 殿後隊  SP - CP1 730 WML  1 CP1 @10:30 1
D1 Demarcation 1 - H015 KK054650 
  -  3 KK067639  檢查站 0730-1400 YUY  1 CP1 @10:30 1
救援隊 YFF UXK 2 CP1 @10:30  2
殿後隊 1000 UWE UQE
CP1 - CP2 2 CP1 @10:30 2
10公里起   KK073638 10公里 起點  0900-1000 VHM  1
D2 Demarcation 2 - H037 KK078647 
檢 查 站 二  - 中峽道與布力徑交界;交通交匯處;近警察博物館 KK085643  檢查站 0745-1715 VCH  1 CP2 @12:00 1
殿後隊 1100 ULR ULR1 ULR2 ULR3
CP2 - CP3 4 CP2 @12:00 4
救援隊 - 中 峽  0900-1430 ULR1 URL2  2
D3 Demarcation 3 - H049 KK100639 
10公里終 KK108641  10公里 終點 0845-1600 WTU  1 CP3 @11:30 1
  KK113641 檢查站 0830-1845 UQC YXO YYY 3 CP3 @11:30 3
救援隊-CP3  
救援隊-渣甸山 YXO 
殿後隊 1300  ULR1 ULR2 ULR3 3
CP3 - CP4
  KK117642 1000  
D4 Demarcation 4 - H056 KK117652 
- 6   KK128650 檢查站 0815-2015 XXC VIL WWA ZUU  4 CP4 @12:00 4
救援隊-CP4 WCU VQP YNA 3 CP4 @12:00 3
殿後隊 1630 WGC XXT ULR1 ULR2 ULR3 5
CP4 - CP5
D5 Demarcation 5 - H064 KK125639 
檢 查 站    - 7   KK136629 檢查站 0915-2030 PK PK1 WMU 3 CP5 @12:30 3
殿後隊 1800 WUA WUD ULR1 ULR2 ULR3
CP5 - CP6 5
D6 Demarcation 6 - H079 KK151622 
檢 查 站 六 - 8   KK154605 檢查站 0945 - 2030 YFW  1 CP6 @12:55 1
救援隊-CP6 ZIG  1 CP6 @12:55 1
殿後隊 2030 WWD YXO UQC
CP6 - FP 3
救援隊-龍脊 1100 - 2100 XZH VRK 2 CP6 @12:55 2
D7 Demarcation 7 - H091 KK151628 
-   KK161625  指揮站 (VR2HK) 0700 - 2359 UJI USP 2
VWV (16:00available) XGE 2
 
中繼站 打爛埕山頂 KK159615 中繼站 0700 - 1530 UMA WXP WXP-1 3 RP @12:00 3
1500 - 2300 UMA UMA-1 WXP WXP-1 4
Car 1  Mobile 大風拗物流 0700 - 2200 XXC  1
  60
VR2HKA (VHF) 145.750MHz TX / 145.150MHz RX, Tone 110.9Hz
VR2KP (VHF) 145.650MHz TX / 145.050MHz RX, Tone 110.9Hz
VR2KP (UHF) DMR 435.275MHz TX / 430.275MHz Rx, Slot 1
VR2HKC 435.200MHz TX / 430.200MHz RX, Tone 110.9Hz
Simplex VHF 144.900MHz, Tone 110.9Hz
Simplex UHF 430.780MHz, Tone 110.9Hz 
  
終 點 大 浪 灣 棠記士多 架設 指揮站 (VR2HK) 2 Feb (Fri) 下午 VHM UJI UAW