OTW2016 HARTS DEPLOYMENT 樂施毅行者2016工作崗位
總指揮站
更份 電台呼號
SETUP 1400 17/11 ~2000 17/11 YFF XGE VWV UOY WOP WLM
1 0900 ; 18/11 ~ 2100 ; 18/11 YFF XGE YDR   
2 2100 ; 18/11 ~ 0900 ; 19/11 YET YPK VMX   
3 0900 ; 19/11 ~ 2100 ; 19/11 YFF XGE UJI XMC  
4 2100 ; 19/11 ~ 0900 ; 20/11 YET UPK VMX   
5 0900 ; 20/11 ~ 1500 ; 20/11 XGE YPK UGF UGF-1  
 
物流隊
 更份 電台呼號 車牌
SETUP 1400 17/11 ~2000 17/11      
1 0900 ; 18/11 ~ 1730 ; 18/11 Karlson HX157    
2 1730 ; 18/11 ~ 0900 ; 19/11 UGF TG671    
3 0900 ; 19/11 ~ 2100 ; 19/11      
4 2100 ; 19/11 ~ 0900 ;  20/11      
5 0900 ;  20/11 ~ 1500 ;  20/11      
無線電中繼站 
Radio Point  更份 電台呼號 車牌  
牛湖墩 Radio Point  KK261 819 0900 18/11~ 0000 19/11 PK-2     
西灣路/萬宜路通訊站
KK253 792
0800 18/11 - 1500 18/11      
吹筒坳通訊站
KK288 785
0900 18/11 - 2000 18/11      
檢查站  -  救援隊  -  水站
當值檢查站 CP-1 (西灣村) 兩位業餘無線電操作員需豐富經驗, 人手由HARTS執委會按以往工作紀錄決定,  如天氣情況不佳, CP-1 (西灣村)可能不使用直升機作交通工具, 改為17/11日星期四晚在香港少年領袖團西貢訓練營休息, 18/11星期五早上乘車至西灣亭再步行前往。請有關操作員於指定時間攜同所有裝備,到達指定位置報到.
檢查站編號及呼號 時間/日期 檢查站 救援隊 水站
  電台呼號 電台呼號 電台呼號 電台呼號 
VIP /終點 0830 ; 18/11 - 1100 ; 18/11 UKM VHW     
V1 涼亭KK257775  0830 ; 18/11 - 1100 ; 18/11 WUD    
V2 露營地點KK248777 0830 ; 18/11 - 1100 ; 18/11 WUA    
CP-1 西灣村 0830 ; 18/11 - 2100 ; 18/11 UAW XXC   
CP-2 北潭坳 0900 ; 18/11 - 0000 ; 19/11 PK PK-1 UGJ   
CP-3 企嶺下 1030 ; 18/11 - 2100 ; 18/11 UEA UEA1   
2030 ; 18/11 - 0700 ; 19/11 UNV UPK   
CP-4 基維爾營 1200 ; 18/11 - 2300 ; 18/11 ULD UGX UGR  
2230 ; 18/11 - 0830 ; 19/11 YYR XAB WMU  
0800 ; 19/11 - 1500 ; 19/11 UXK VCR   
CP-5 畢架山 1300 ; 18/11 - 2300 ; 18/11 ZGB WCU WHK AM VBM
2230 ; 18/11 - 0830 ; 19/11 VHH IO ZYB VKM VCS KWAN 10XL
0800 ; 19/11 - 1700 ; 19/11 WLA RS VIY UEW UIJ WWA 7L
CP-6 走私坳警察射擊場 1400 ; 18/11 - 2300 ; 18/11 VKU VKU-1 WGG WKO ZQT 
 2230 ; 18/11 - 0830 ; 19/11 VKU VKU-1 WGG UIM  
 0800 ; 19/11 - 1500 ; 19/11 VKU VKU-1 WGG UYP  
 1430 ; 19/11 - 2100 ; 19/11 VKU VKU-1 WGG WXP   
 針山脚水站 (M129) 草山脚水站 (M130)
CP-7 1400 ; 18/11 - 2300 ; 18/11 VR2POL VR2HKP VR2JPO By HKPICTS By HKPICTS
 鉛礦坳 2230 ; 18/11 - 0830 ; 19/11 VR2POL VR2HKP VR2JPO By HKPICTS By HKPICTS
 0800 ; 19/11 - 1600 ; 19/11 VR2POL VR2HKP VR2JPO By HKPICTS By HKPICTS
 1530 ; 19/11 - 0100 ; 20/11 VR2POL VR2HKP VR2JPO By HKPICTS By HKPICTS
  
檢查站  -  救援隊  -  水站
檢查站編號及呼號 時間/日期 檢查站 救援隊 水站
  電台呼號 電台呼號 電台呼號 電台呼號
 大帽山頂水站 (M143M144) 
CP-8 大帽山 1630 ; 18/11 - 2300 ; 18/11 ZTM VHM VHM-1  UTQ & Vehicle UQC YXO 
2230 ; 18/11 - 0830 ; 19/11 ZTM UMA VHM, VHM-1 UTQ & Vehicle UQC YXO 
0800 ; 19/11 - 1600 ; 19/11 WPU UMA ZGZ UTQ & Vehicle UQC YXO 
1530 ; 19/11 - 2300 ; 19/11 UOY WLB VRK XXC & Vehicle UQC YXO 
2230 ; 19/11 - 0700 ; 20/11 UOY ULI  XXC & Vehicle UQC YXO 
CP-9 大欖涌水塘 1730 ; 18/11 - 2330 ; 18/11 YFW VCH UCR VJX  
2300 ; 18/11 - 0830 ; 19/11 YFW VJX   
0800 ; 19/11 - 1600 ; 19/11 VIL YFW VCH VJX ULL VKG  
1530 ; 19/11 - 2330 ; 19/11 YFW VCH VJX XZH  
2300 ; 19/11 - 1000 ; 20/11 YFW VJX VDS XZH  
CP-9A 1730 ; 18/11 - 2330 ; 18/11 Karlson YOO,  YTL   
黄泥墩水塘路 2300 ; 18/11 - 0830 ; 19/11 Karlson YOO,  YTL   
往大棠小徑入口 0800 ; 19/11 - 1600 ; 19/11 Karlson YOO,  YTL   
 1530 ; 19/11 - 2330 ; 19/11 Karlson YOO,  YTL   
 2300 ; 19/11 - 1000 ;  20/11 Karlson YOO,  YTL   
前線拯救隊(與義勇軍協會或消防處人員工作)
當值西灣山 (M25), 雷打石 (M61), 雞公山 (M64), 馬鞍山昂平 (M81) 的業餘無線電操作員需豐富經驗, 人手由HARTS執委會按以往工作紀錄決定, 請有關操作員於活動當日攜同所有裝備,準時到達指定直升機坪,向飛行服務隊報到
隊名(呼號) 更份時間 報到時間 工作地點 電台呼號
1 0930;18/11 – 0800;19/11 0830 ;18/11 西灣山 (M25) OT
2 1000;18/11 – 0600;19/11 0830 ;18/11 雷打石 (M61) WOP
3 0930;18/11 – 0800;19/11 0830 ;18/11 雞公山 (M64) WTF
4 1000;18/11 – 0800;19/11 0830 ;18/11 馬鞍山昂平 (M81) VCQ
前線拯救隊(與民安隊人員工作) 
請於開車前十五分鐘到達油麻地渡華路八號民安隊總部,並向當值負責人報到。請同時留意你的工作地點,以免錯配隊伍。
Shift Report Duty at  Duty hours Duty Location Callsign Transport to be provided by  CAS Vehicle Mobilized
(on site) 
R1 18/11 2000 18 2100 - 19 0600 Kei Ling Ha 企嶺下 (CP3)  因應大會安排 該更份已取消 
R2 19/11 0600 19 0700 - 19 1500 Ngon Ping, Ma On Shan 昂坪 馬鞍山 (Distance Post M81)  因應大會安排 該更份已取消 
R3 19/11 1330 19 1430 - 19 2330 Tai Mo Shan  大帽山  (Distance Post M155)  因應大會安排 該更份已取消 
R4 19/11 2230 19 2330 - 20 0730 Tai Lam Chung  大欖涌 (Distance Post M185)  因應大會安排 該更份已取消 
R5 20/11 0600 20 0700 - 20 1430  因應大會安排 該更份已取消 
殿後隊
請監聽殿後隊進度以定候命時間
呼號 負責範圍 侯命地點 更份時間 操作員呼號  
 1 2
1A (V) VIP 短線 (上窰郊遊徑) 起點 (北潭涌) 0900 ; 18/11 ZIG XXC-1
1 SP - CP2 起點 (北潭涌) 1430 ; 18/11 WML ZDX
2 CP2 - CP3 檢查站 2  (北潭坳) 0001 ; 19/11 VZW VZW1
3 CP3 - CP4 檢查站 3  (企嶺下) 0700 ; 19/11 YJN YJN1
4 CP4 - CP5 檢查站 4  (基維爾營) 1400 ; 19/11 VYA WGR
5 CP5 - CP6 檢查站 5  (畢架山) 1800 ; 19/11 LW WOF
6 CP6 - CP7 檢查站 6  (走私坳射擊場) 2200 ; 19/11 WWD ZAB ZOA
7 CP7 - CP8 檢查站 7  (鉛礦坳) 0200 ;  20/11 VDN YOP WRJ
8 CP8 - CP9 檢查站 8  (大帽山) 0800 ;  20/11 CH YGM WGR
9 CP9 - FP 檢查站 9  (大欖涌) 1200 ;  20/11 XXT WGC